Verhuur voorwaarden/Terms and Conditions

Huren in de Gibraltar

De naastgelegen speeltuin is dagelijks open voor publiek. De gasten van de Gibraltar kunnen ook van deze speeltuin gebruik maken. Springkussens,
barbecues, party-tenten etc. zijn niet toegestaan in de speeltuin. Na 18:00 is de speeltuin gesloten. Ook voor huurders in de zaal van de Gibraltar.

De Gibraltar streeft naar een zo klein mogelijke footprint. Om die reden is het niet mogelijk om plastic servies en feestmateriaal zoals ballonnen en slingers te gebruiken. Wij verplichten u als huurder om composteerbaar servies en materiaal te gebruiken (zie logo op de verpakking)
De Gibraltar geeft ook de mogelijkheid om servies van De Gibraltar te gebruiken. Bij grote aantallen worden de afwaskosten in rekening gebracht.

Het is toegestaan om uw eigen taart en of hapjes mee te nemen.
Drankjes en aanvullende versnaperingen kunnen besteld worden aan de bar. 

http://www.okcompost.be/nl/home/ of
http://www.european-bioplastics.org/bioplastics/standards/labels/

Er mag geen brandbare decoratie opgehangen worden. Desgewenst kan de Gibraltar stoffen slingers ter beschikking stellen. Waxinelichtjes, kaarsen en wierook zijn niet toegestaan.

Het afgesproken huurbedrag moet betaald voorafgaand het evenement. De huur is pas definitief als de afgesproken huurprijs is ontvangen. Alleen na betaling van de huurprijs is er een definitieve reservering.
Annulering zonder kosten is mogelijk tot 3 weken voor de huurdatum, daarna is 15% (twee weken) resp. 25% (één week) verschuldigd. Bij extreme redenen beslist het bestuur.

Na afloop van het evenement vloer bezemschoon opleveren.

In de Gibraltar is een bescheiden audio systeem aanwezig. Uw telefoon, computer of iPod, etc. kan met een audio plug aangesloten worden. Er mag geen versterkte audio apparatuur extra aangesloten worden.

Gedragsregels:
1. De ouders en/of verzorgers blijven te allen tijde verantwoordelijk voor de kinderen.
2. De huurder is verplicht ervoor zorg te dragen, dat noch hij, noch zijn gasten, overlast aan gebruikers en/of bewoners van naburige percelen en overige gebruikers van de speeltuin zal veroorzaken.
3. De huurder zal het gehuurde overeenkomstig de afgesproken bestemming gebruiken.
4. Het is de huurder niet toegestaan huisdieren in het gebouw of in de speeltuin toe te laten zonder overleg.
5. Het is niet toegestaan in het gebouw of op het terrein te roken.
6. De speeltuin blijft, tijdens de normale openingstijden van de speeltuin, toegankelijk voor andere bezoekers.
7. De huurder is verplicht om eventuele schade aan het gebouw en/of de inventaris te melden en te vergoeden.
8. Het is niet toegestaan om zodanig muziek te maken dat dit buiten de zaal te horen is, dit in verband met overlast voor de buren.
9. Het is niet toegestaan te voetballen in de speeltuin. Dit i.v.m. overlast voor de omwonenden.
10. Het is niet toegestaan de verlichting of anderszins (tijdelijk) onklaar te maken.
11. In de huur is water en elektriciteit inbegrepen.
12. Het eventueel zelf meegebrachte eten mag niet meegenomen worden naar de speeltuin.
13. Het nuttigen van alcoholische dranken buiten de zaal is niet toegestaan.
14. Open vuur (incl. barbecue) in het gebouw of de speeltuin is verboden.
15. Het is niet toegestaan te graven en te spitten, m.u.v. de zandbak.
16. Tijdens de verhuur moeten vluchtwegen ten allen tijde worden vrijgehouden.
17. Het in het gebouw aanwezige meubilair mag alleen met toestemming van verhuurder verplaatst worden en dient te allen tijde in de oorspronkelijke opstelling achtergelaten te worden.
18. Schade aan het meubilair, door verkeerd gebruik, wordt in rekening gebracht bij de huurder.
19. Na het gebruik van de speeltuin is de huurder verplicht:
a. het gehuurde netjes achter te laten.
b. het afval te verzamelen en in de daarvoor bestemde prullenbak.
20. Het is de huurder en/of zijn gasten niet toegestaan voertuigen te parkeren op de inrit van de speeltuin. Voor laden en lossen mogen uitsluitend na overleg met beheer van de Gibraltar gebruik gemaakt worden van de inrit van de speeltuin.
21. Bij overtreding van deze voorwaarden volgt verwijdering van het terrein en uitsluiting van huur, zonder recht van restitutie.
22. Nadat de overeenkomst is ondertekend heeft de huurder recht op het gehuurde zoals dit in dit contract is overeengekomen.[:en]The playground is open to the public. Guests of Gibraltar can also make use of this playground during regular oping hours. After 18:00 the playground is closed. Also for the guests of Gibraltar.

Renting

Gibraltar strives to controle its ecological footprint. For this reason, it is not possible to use plastic cups, plates and balloons. We request to use cups and plates that are compostable (recycle logo on the packaging)

The Gibraltar offers the use of our glazes and dishes.

You are allowed to bring your own birthday cake and appetizers. Drinks can be ordered at the bar.

http://www.okcompost.be/nl/home/ of
http://www.european-bioplastics.org/bioplastics/standards/labels/

No plastic or flammable decoration may be used. If desired, the Gibraltar can provide a decorative and impregnated garland. Waxin lights, candles and incense are not allowed.

The agreed rental fee must be paid prior to the event. The rent is only final if the rent  is received. Only after payment of the rent, there is a final reservation.

Cancellation is free of charge up to 3 weeks before the rental date, then 15% (two weeks) and 25% (one week) owed. For extreme reasons, the board decides.

At the end of the event, please clean the floor (broom available).

There is a modest audio system in the Gibraltar. Your phone, computer or iPod, etc. can be connected to an audio plug. No amplified audio equipment may be connected.

Behavior:

 1. The parents and / or caretakers remain responsible for the children at all times.
 2. The tenant is obliged to ensure that neither he nor his guests will disturb users and / or residents of neighbouring parcels and other users of the playground.
 3. The tenant will use the rented according to the agreed destination.
 4. The tenant is not allowed to allow pets in the building or playground without consultation.
 5. It is not allowed to smoke in the building or on the premises.
 6. During the normal opening hours of the playground, the playground will be accessible to other visitors.
 7. The tenant is obliged to report and reimburse any damage to the building and / or inventory.
 8. It is not allowed to make such music that this is heard outside the hall, because of the inconvenience to the neighbours.
 9. It is not allowed to play football in the playground.
 10. It is not allowed to relieve the lighting or otherwise (temporarily).
 11. The rent includes water and electricity.
 12. The food and drinks you may bring yourself may not be taken to the playground.
 13. The use of alcoholic beverages outside the hall is not permitted.
 14. Open fire (including barbecue) in the building or playground is forbidden.
 15. It is not allowed to dig and dig, using the sandbox.
 16. During the rental, escape routes must be detained at all times.
 17. The furniture contained in the building may only be moved with the permission of the landlord and must be left in its original layout at all times.
 18. Damage to the furniture, by misuse, will be charged to the tenant.
 19. After using the playground, the tenant is obliged to:
  1. leaving the rented neat.
  2. collecting the waste the trash bin for this purpose.
 20. It is the tenant and / or his guests not allowed to park vehicles on the playground entryway. For loading and unloading, only after consultation with the Gibraltar administration, use of the playground entryway.
 21. In violation of these terms, removal of the site and exclusion of rent will be without refund.
 22. After the agreement has been signed, the tenant is entitled to the lease as agreed in this contract.